B e s t (最优)
 - 要不断努力,一切都要做到最好。
O p e n n e s s (开放)
 - 要尊重客户,遵守职业道德规范,全心全意为客户服务,与客户建立良好的合作关系。
S e r v i c e (服务)
 -

要不懈努力了解和满足客户需求。

T e c h n i c a l (技术)

 - 要持续改进技术水平,把所学高新技术应用于工作。
O n  T i m e (准时)

 -

要满足客户要求,履行对客户的承诺,达到客户满意。
N o  M e d i o c r e (不甘平庸)
 - 要以最快速度为客户提供最优产品。
 
主页   |   公司概况   |   业务范围   |   招聘信息   |   联系资料   |   网站地图

© 2007 Boston Plastics (Shanghai) Co., Ltd. All Rights Reserved.